Potrzebujesz zespołu programistów do zadań specjalnych?

 • Zapewnimy Ci grupę fachowców do zadań specjalnych, przekonasz się, że liczy się jakość pracy a nie ilość zasobów.
 • Sprawimy, że koszt wytworzenia Twojego produktu będzie znacznie niższy!
 • Sprawimy, że czas wytworzenia i wdrożenia Twojego produktu będzie znacznie krótszy!
 • A stosunkowo niski koszt utrzymania i rozwoju będzie otwierał przed Tobą nowe możliwości biznesowe.
 • Skupisz się na swoim biznesie a My zajmiemy się Twoim oprogramowaniem —->>  Zapytaj o ofertę!  —>>

Potrzebujesz oprogramowania spełniającego Twoje specyficzne wymagania?

 • Przeprowadzimy analizę potrzeb i wymagań oraz oszacujemy budżet projektu (także do wniosków o dotacje z funduszy Unii Europejskiej)
 • Wykonamy specyfikację techniczną
 • Zaprojektujemy, stworzymy i przetestujemy system
 • Wdrożymy oprogramowanie oraz przeszkolimy użytkowników
 • Zapewnimy utrzymanie, administrację, monitoring systemu
 • Będziemy wspierać rozwój twojej aplikacji / systemu tak aby twój biznes był konkurencyjny

Nasza specjalizacja

 • Aplikacje natywne Windows / Linux / MacOS / iOS / Android
 • Aplikacje webowe frontend / backend
 • Aplikacje E-Commerce
 • Systemy operacyjne, zwirtualizowane systemy operacyjne
 • Szyfrowanie absolutne / zabezpieczenie danych firmy przed niepożądanym dostępem
 • Specjalizowane aplikacje i systemy sterowania

Ubiegasz się o dofinansowanie ze środków unijnych lub jesteś już beneficjentem któregoś z programów?

 • Skorzystaj z naszego doświadczenia przy opracowaniu i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
 • Razem z nami zaplanuj harmonogram prac
 • Zrealizuj z nami swoją inwestycję w nowe technologie
 • Utrzymuj wymaganą trwałość projektu

Dlaczego SoftCream Software?

 

 • W ciągu wielu lat naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów informatycznych
 • Projekty realizujemy sprawnie, podchodząc elastycznie do wymagań klienta
 • Czujemy i rozumiemy specyfikę projektów finansowanych ze środków UE – sami z nich korzystamy i wspieramy naszych klientów w ich pozyskiwaniu
 • Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem, sukces naszego klienta jest również naszym sukcesem
 • Mamy już ponad 30 lat doświadczenia na rynku usług programowania

SoftCream świadczy szeroko rozumiane usługi programistyczne, nasz zakres współpracy obejmuje różne obszary tematyczne związane z tworzeniem oprogramowania. W zależności od potrzeb klienta zapewniamy realizację zarówno całego cyklu rozwoju projektu jak i tylko niektórych jego elementów.

Zakres

Główne obszary tematyczne oraz wyzwania, które realizujemy wspólnie z naszymi klientami, obejmują:

 • Analiza potrzeb i wymagań klienta
 • Tworzenie niezbędnej dokumentacji: specyfikacji funkcjonalnej, dokumentacji projektowej i innych
 • Tworzenie oprogramowania od podstaw – pełny cykl życia projektu
 • Rozwijanie istniejących wersji oprogramowania – dodanie nowych oraz modyfikacja istniejących funkcjonalności
 • Migracja systemów i oprogramowania do nowszych wersji środowiska
 • Utrzymanie istniejącego oprogramowania – usuwanie błędów, szkolenia funkcjonalne
 • Przygotowanie projektu do pracy z wieloma wersjami językowymi oraz dodanie nowych wersji językowych, w tym przygotowanie tłumaczeń – lokalizacja aplikacji
 • Tuning pod względem wydajności
 • Testowanie oprogramowania
 • Projektowanie urządzeń komputerowych

Cykl tworzenia oprogramowania

Zapewniamy realizację pełnego cyklu tworzenia oprogramowania, jak również dostosowujemy się do wymagań i specyfiki pracy naszych Klientów.

Rozumiemy fakt, że nasi Klienci na przestrzeni lat swojego bogatego doświadczenia w branży, w której działają, wypracowali swój własny model pracy. Dlatego też staramy się na bieżąco dostosowywać do ich wymagań, aby zapewnić jak najłatwiejszą współpracę.

Szczegółowy zakres prac

Nasza oferta w poszczególnych obszarach tematycznych obejmuje:

W zakresie tworzenia oprogramowania:

 • Tworzenie i rozwój aplikacji PC – software
 • Tworzenie i rozwój aplikacji Web
 • Tworzenie i rozwój oprogramowania na urządzenia embedded – firmware
 • Tworzenie i rozwój oprogramowania na urządzenia mobilne
 • Integrację różnorodnych systemów informatycznych: różne rodzaje aplikacji PC, aplikacje PC z oprogramowaniem urządzeń embedded i urządzeń mobilnych. Integracja oprogramowania z aplikacjami Web
 • Tworzenie baz danych
 • Lokalizacja oprogramowania

W zakresie wykonywanych analiz
Stworzenie efektywnego oprogramowania wymaga przeprowadzenia szeregu analiz na różnych poziomach i w różnych obszarach. SoftCream przeprowadza następujące analizy:

 • Inwentaryzacja funkcjonującej infrastruktury technicznej
 • Analiza techniczna funkcjonujących systemów
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta
 • Analiza powdrożeniowa

W zakresie tworzenia dokumentacji
Przeprowadzenie pełnego cyklu projektu wymaga stworzenia dokumentacji na różnych etapach rozwijania oprogramowania. SoftCream przygotowuje między innymi takie dokumenty jak:

 • Studium wykonalności projektu
 • Specyfikacja funkcjonalna projektu
 • Specyfikacja techniczna
 • Projekt systemu informatycznego
 • Dokumentacja testowa i walidacyjna
 • Procedura akceptacji oprogramowania
 • Traceability matrix
 • Instrukcja obsługi oprogramowania
 • Modele i prototypy systemów i aplikacji

Usługi postprojektowe

Nasza oferta usług programistycznych nie kończy się na tworzeniu oprogramowania, proponujemy także Państwu szeroki zakres usług poprojektowych, w tym między innymi:

 • Monitoring działającego systemu
 • Szkolenia
 • Rozwój oprogramowania
 • Utrzymanie i nadzór autorski

Projektowanie urządzeń komputerowych

Nasza oferta obejmuje dodatkowe usługi związane z projektowaniem sprzętu komputerowego oraz zaawansowanych urządzeń przetwarzania danych.

 • Przygotowanie projektu sprzętu (zarówno SCH jak i PCB) zoptymalizowanego pod kątem rozmiarów, kosztów produkcji, oprogramowania, etc. według wytycznych zamawiającego
 • Przygotowanie kompletu danych na potrzeby produkcji
 • Modelowani, prototypownie, wstępne uruchamianie oraz testowanie
 • Koordynacja produkcji
 • Utrzymanie i rozwój

Zakres kompetencji

 • Struktura i projektowanie aplikacji: MVC, OOP
 • Języki i techniki programowania: C,C++,C#, Java, .NET
 • Technologie programowania aplikacji: AJAX(GWT, YUI), Web services, FLEX
 • Prezentacja danych, języki skryptowe: XHTML/CSS, XML, XSLT
 • Technologie bazodanowe: MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, DB2
 • Serwery aplikacji: Apache, IIS, Tomcat

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu we współpracy z klientami zauważyliśmy, że specyfika projektu, jego złożoność oraz czas, w jakim musi zostać ukończony, połączone z indywidualnymi preferencjami klienta definiują efektywny model współpracy. W naszej codziennej pracy korzystamy z następujących scenariuszy rozliczeń.

Modele współpracy

Model ustalonej ceny

Końcowa i ostateczna cena oraz czas realizacji projektu są ustalane przed rozpoczęciem prac i stają się częścią kontraktu. Wykonawca ponosi pełną finansową odpowiedzialność za niedoszacowanie projektu.

Zastosowanie:
Dla dobrze wyspecyfikowanych projektów, dla których zminimalizowane jest ryzyko pomyłki na etapie estymacji. Specyfikacja i koszt realizacji są częścią kontraktu, co uniemożliwia wprowadzanie zmian w wymaganiach. U podstaw tego trybu pracy leży założenie o płynnej współpracy z klientem (szybkie odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania), co umożliwi dotrzymywanie ustalonych terminów.

Realizacja:
W większości przypadków prace obejmują wykonanie całego projektu. Wymagane jest dostarczenie precyzyjnej dokumentacji, która będzie podstawą do przygotowania oferty i kontraktu. Na etapie wyjaśniania wszelkich nieprecyzyjnych fragmentów klient otrzymuje nasze wsparcie w zakresie możliwych rozwiązań i ich oceny.

Zalety dla klienta:
Stałe i z góry określone koszty realizacji. Ryzyko niedoszacowania po stronie wykonawcy

Model Robocizna + Materiały

Klient pokrywa koszt robocizny i materiałów (time and materials) poświęconych na realizację projektu. Rozliczenia czasu i środków są dokonywane co z góry określony okres. Projekt jest tylko wstępnie estymowany przed rozpoczęciem pracy.

Zastosowanie
Dla projektów dużych i realizowanych przez dłuższy okres czasu. Zawsze, kiedy zdefiniowane są cele ogólne, a w ramach projektu należy samodzielnie lub wspólnie z klientem znaleźć metodę ich osiągnięcia. Dla projektów obejmujących szukanie metody rozwiązania problemu (np. poprawianie błędów).

Realizacja
Prace nad projektem można rozpocząć na dowolnym etapie jego realizacji. Współpraca rozpoczyna się od dekompozycji systemu, estymacji jego poszczególnych elementów oraz ustalenia czasu ich dostarczenia. Projekt jest rozliczany etapami, zgodnie z harmonogramem dostaw.

Zalety dla klienta
Swoboda zmian specyfikacji i czasu realizacji projektu.

Model Praca u Klienta

Klient pokrywa koszt materiałów, czasu poświęconego na realizację projektu oraz zakwaterowania i pobytu pracowników naszej firmy w wybranym przez siebie miejscu. Rozliczenia czasu i środków dokonywane są co z góry określony przedział czasu.

Zastosowanie
Dla projektów które muszą być uruchomione natychmiast i które wymagają bliskiej współpracy klienta z naszą firmą. Również w przypadku konieczności pracy z wykorzystaniem urządzeń, których transport jest kosztowny lub niemożliwy z powodów prawnych i bezpieczeństwa danych. W przypadku pracy na systemach już pracujących.

Realizacja:
Nasz zespół pracuje w zespołach mieszanych stworzonych wspólnie z pracownikami klienta, najczęściej w jego siedzibie. Dzięki temu skraca się do minimum okres integracji obu zespołów. Nasi pracownicy mają pełny kontakt z dziedziną problemu oraz ze specjalistyczną aparaturą znajdującą sie u klienta, której często nie da się łatwo przenosić.

Zalety dla klienta:
Swoboda pracy oraz pełny i bezpośredni dostęp do naszych zasobów ludzkich. Możliwość pracy na urządzeniach znajdujących się w siedzibie klienta.

W naszej firmie wiemy, jak ważne jest zapewnienie klientowi najwyższej jakości tworzonego oprogramowania. Rozumiemy, że tylko trzymając się standardów na każdym etapie rozwoju oprogramowania możemy osiągnąć ten cel.

Projekt i dokumentacja

Projektujemy i tworzymy oprogramowanie zgodnie z następującymi standardami:

 • UML – Unified Modeling Language – definiuje zunifikowany język do modelowania, zawierający pojęcia i notacje służące do obiektowej analizy, modelowania i projektowania.
 • CWM – Common Warehouse Metamodel (Powszechny metamodel hurtowni danych) – definiuje metamodel reprezentujący zarówno biznesowe jak również techniczne metadane, często występujące w hurtowniach danych jak również w systemach pozwalających na analizy danych biznesowych. Standard ten jest wykorzystywany jako podstawa do wymiany instancji metadanych pomiędzy heterogenicznymi systemami informatycznymi pochodzącymi od różnych dostawców, takimi jak hurtownie danych czy też systemami pozwalającymi na analizę danych biznesowych.
 • MOF – Meta Object Facility – jest standardem OMG definiującym typowy abstrakcyjny język pozwalający na specyfikowanie metamodeli. MOF definiuje podstawowe elementy, składnię oraz strukturę metamodeli, które są wykorzystywane w celu budowy zorientowanych obiektowo modeli systemów dyskretnych.

Tworzymy następującą dokumentację:

Wymagania funkcjonalne (specyfikacje), dokumentację techniczną (standard IEEE lub inny wskazany przez klienta), developerskąużytkownika (podręcznik użytkownika) oraz administratora.

Testowanie

Realizujemy następujące rodzaje testów:

 • Testy funkcjonalne oraz testy użyteczności – sprawdzenie produktu pod względem zgodności z wymaganiami klienta oraz ocena dostosowania produktu do potrzeb klienta.
 • Testy regresyjne – testy kontrolne; sprawdzające, czy w wyniku modyfikacji w kodzie systemów nie zostały wytworzone nowe błędy lub system nie przestał spełniać wymagań klienta.
 • Testy wydajnościowe i obciążenia – sprawdzenie systemu lub podsystemu pod względem dostosowania do wymagań wydajnościowych klienta.
 • Testy statyczne – kody źródłowe weryfikowane są poprzez specjalistyczne oprogramowanie, zespół ekspertów oraz doświadczonych programistów.

Kontakt: Mateusz Śmietanka tel. +48 22 867-80-00

Kontakt

Wyślij zapytanie

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.